Frakt från 79 kr.
Fri frakt över 799 kr.
2-3 dagars leverans*

GDPR & Dataskyddspolitik

GDPR Dataskyddspolitik - Den korta versionen


Den 25 maj 2018 trädde en ny europeisk dataskyddsförordning i kraft; The General Data Protection Regulation (GDPR). Denna förordning är implementerat i samtliga lokala persondatalagar i hela EU-och EES-området. Den gäller för alla verksamheter och organisationer, som säljer varor och tjänster och sparar personligdata om medborgare i Europa, inklusive verksamheter från andra kontinenter. Den ger medborgare i EU och EES större kontroll över deras persondata uppgifter och säkerhet då deras data skyddas i hela Europa. Den värnar om privatlivet och kommer för alltid förändra det sätt vi samlar in och använder kunduppgifter på. En mer detaljerad beskrivning och förklaring av GDPR och vår policy för personuppgiftshantering kan du läsa längre ner på den här sidan.

GDPR & Dataskyddspolitik - Den långa versionen


1. GENERELLT

1.1 Detta regelverk om behandling av personuppgifter beskriver, hur Friluftsland A/S samlar in och be-handlar personuppgifter om dig.

1.2 Persondatahanteringsreglerna gäller för personuppgifter som du ger oss, eller som vi samlar in via Friluftslands hemsida, www.friluftsland.se

1.3 Friluftsland är dataansvarig för dina personuppgifter. Alla frågor till Friluftsland kan ske via kontaktupp-gifterna som finns under pkt. 7.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, FÖR VILKET SYFTE OCH VILKEN LAGLIG GUND GÄLLER FÖR BEHANDLIGEN

2.1 När du besöker vår hemsida, samlar vi automatisk in uppgifter om dig och din användning av sidan, t. ex. vilken browser du använder, vilka söktermer du använder, din IP-adress, inklusive din nätverks-plats, och information om din dator.

2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och hemsidans funktion, samt bedriva riktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook och Google. Den här behandlingen av uppgifter är nödvändiga för att kunna förbättra hemsidan och visa dig relevanta erbjudan-den

2.1.2 Laglig grund för behandlingen är Dataskyddsförordningen art 6, stk. 1, punkt f.

2.2 När du köper en produkt eller använder vår hemsida samlar vi in de uppgifter du själv uppger t. ex. namn adress, e-mailadress, telefon nr., betalsätt vilka produkter du köper och eventuellt har returne-rat, önskemål om fraktsätt, samt uppgifter om din IP-adress, från vilken beställningen är gjord.

2.2.1 Syftet är så att vi har informationen som behövs så att vi kan leverera de produkter du be-ställt och i övrigt uppfylla vårat avtal med dig. Dessutom behöver vi dem för att kunna ad-ministrera dina rättigheter att returnera och reklamera. Upplysningarna om ditt köp använ-der vi också för att uppfylla de rättsliga kraven som ställs på oss. Vid köp registreras din IP-adress med syftet att förhindra bedrägeri..

2.2.2 Laglig grund för behandlingen är Dataskyddsförordningen art 6, stk. 1, punkt b, c, och f.

2.3 När anmäler dig till vårat nyhetsbrev, registrerar uppgifter om din e-mailadress och evt. uppgivet namn.

2.3.1 Syfte är att kunna tillgodose vårat gemensamma intresse att kunna leverera nyhetsbrev till dig.

2.3.2 Laglig grund för behandlingen är Dataskyddsförordningen art 6, stk. 1, punkt f.

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Uppgifter om ditt namn, adress, e-mail, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransöns-kemål vidarebefordras till PostNord, DHL eller det Transportbolag som genomför leveransen till dig.

3.2 Uppgifter kan överlämnas till externa samarbetspartners, som behandlar uppgifter åt oss. Vi använder externa samarbetspartners till bland annat tekniskdrift och förbättringar av hemsidan, utskick av ny-hetsbrev samt riktad marknadsföring, inklusive retargeting och även för dina omdömen om vår verk-samhet och varor. Bland annat kan ditt namn och email-adress skickas till Trustpilot eller Prisjakt så de kan skicka dig en inbjudan att betygsätta oss på deras hemsida. Svarar du på inbjudan så blir de ansva-riga för de uppgifter du lämnar. De här företagen är data behandlare på vår begäran och behandlar data som vi är ansvariga för. Databehandlarna får inte använda uppgifterna till andra syften än att upp-fylla deras avtal med oss, och är belagda med sekretess. Vi har ingått i skriftliga databehandlingsavtal med samtliga som behandlar datauppgifter åt oss.

3.3 Två av de som hanterar våra data, Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc. är registrerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av uppgifter till USA är säkrat genom databehandlarens certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Dataskyddsförordningen art. 45.

3.3.1 kopia av Google LLC's certificering finns här: https://www.privacyshield.gov/parti...

3.3.2 kopia av Facebook Inc.'s certificering finns här: https://www.privacyshield.gov/parti....

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1 Med syfte att skapa en öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter ska vi som dataansvariga upp-lysa dig om dina rättigheter.

4.2 Insiktsrätten

4.2.1 Du har alltid rätt att fråga oss om bland annat, vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte regi-streringen fyller, vilken typ av personuppgifter och vilka som evt. fått ta del av uppgifterna och uppgif-ternas ursprung.

4.2.2 Du har rätt till att få ut en kopia av de personuppgifter, som vi registrerat om dig. Om du önskar en kopia av dina personuppgifter, ska du skicka en skriftlig förfrågan till kundservice@friluftsland.se. Du kan bli ombedd att bevisa, att du är den du uppger dig att vara.

4.3 Rätten till korrigering

4.3.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerade av oss. Så om du upptäcker att det är fel i uppgifterna som vi har registrerat om dig, anmodas du skicka en skriftlig rättelse till oss så att uppgifterna kan korrigeras.

4.4 Rätten till borttagning

4.4.1 I vissa fall har du rätt att få några eller alla dina personuppgifter raderade av oss. Det gäller t. ex. om du tar tillbaka din tillåtelse att registrera personuppgifter och vi inte har någon rättslig anledning till att behålla uppgifterna. I de fall där en fortsatt registrering är nödvändig, t. ex. för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

4.5 Rätten till att begränsa behandlingen till lagring

4.5.1 Du har i vissa fall rätt till att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till endast bestå i lagring, t. ex. om du anser att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta.

4.6 Rätten till dataportabilitet

4.6.1 Du har i vissa fall rätt till att få ut personuppgifter som du själv gett till oss, levererade i ett strukturerat, vanligt förkommande och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en an-nan dataansvarig..

4.7 Rätt till invändning

4.7.1 Du har alltid rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, inklusive direkt marknadsföring och den profilering som görs för att rikta vår marknadsföring.

4.7.2 Du har alltid rätt till att, p. g. a grunder som rör din personliga situation, göra invändningar mot den behandling av dina personuppgifter, som vi gör för våra legitima anledningar se punkt 2.1 och 2.3.

4.8 Rätt till att ta tillbaka samtycket

4.8.1 Du har alltid rätt att ta tillbaka ett samtycke som du gett oss till en given behandling av personuppgif-ter, inkluderat den profilering som vi gör av dig som medlem av kundklubben. Om du vill ta tillbaka ditt samtycke ombeds du kontakta oss på kundservice@friluftsland.se.

4.9 Rätten att lämna klagomål

4.9.1 Du har alltid rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm om vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan bland annat skickas via mail datainspektion-en@datainspektionen.... eller telefon 08-657 61 00.

5. BORTTAGNING AV PERSONDATA

5.1 Uppgifter som inhämtats om din användning av hemsidan pkt. 2.1. tas senast bort när du inte använt hemsidan på 1 år.

5.2 Uppgifter inhämtade i samband med anmälan till nyhetsbrev förvaras av Mailchimp. Om du avanmäler dig från nyhetsbrevet flyttas du från listan ”Subscribed” till listan ”Unsubsribed”. Det är för att för-hindra oavsiktlig anmälan. Om du vill bli helt borttagen kontakta kundservice@friluftsland.se.
v 5.3 Uppgifter om inhämtats i samband med köp du gjort på hemsidan, se punkt 2.2, kommer som regel bli borttagna efter 3 år efter slutet på det kalenderår då du gjorde köpet. Uppgifter kan dock sparas längre tid t. ex. om det är nödvändigt för att rättsliga krav ska kunna fastställas, göras gällande eller för-svaras, eller de är nödvändiga för att vi ska kunna göra våra rättsliga förpliktelser. Bokföringsuppgifter sparas i 5 till utgången av räkenskapsåret för att tillgodose de rättsliga krav som ställs på bokföring.

7. KONTAKTUPPGIFTER

7.1 Friluftsland A/S är dataansvarig för de personuppgifter som inhämtats via hemsidan.

7.2 Om du har några frågor eller synpunkter på den här personuppgiftshanteringen eller om du vill an-vända dig av någon av dina rättigheter som finns beskrivna i punkt 4 kan du kontakta:

Friluftsland A/S
Frederiksborggade 52
1360 København K
CVR: 76470316


Tel. nr.: 08 210505
E-mail: kundservice@friluftsland.se

8. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSHANTERINGEN

8.1 Om vi framöver gör några ändringar i personuppgiftshanteringen kommer du bli upplyst om det vid ditt nästa besök på hemsidan..

8.2 Om du har anmält dig till vår kundklubb kommer du meddelas om ändringar via ett email till din regi-strerade e-postadress.

9. VERSIONER

9.1 Detta är version 1 av Friluftslands persondataregler daterat den 22/5-2018.